Provozní řád

Provozní řád Lezeckého centra Wall street Tendon Jihlava

Lezecká stěna provozovaná provozovatelem (dále jen „stěna“) je určena výhradně pro výcvik sportovní aktivity volného lezení (dále též jen „lezení“). Všichni její návštěvníci jsou povinni se seznámit s účinným provozním řádem a řídit se jím. Seznámení s tímto provozním řádem potvrzují návštěvníci svým podpisem v knize návštěv při svém prvním příchodu na stěnu. Svým podpisem návštěvníci potvrzují skutečnost, že se s provozním řádem stěny a pravidel chování na stěně podrobně seznámili, a že pravidla v něm obsažená akceptují a považují za závazná. Stáhnout provozní řád lezeckého centra.

Pokud Vám ještě není 18 let a chcete lézt v lezeckém centru, je nutné si nechat rodiči podepsat souhlas zákonného zástupce a přinést ho na stěnu. Souhlas zákonného zástupce je možné stáhnout ZDE.

Provozovatel : TREK team v.o.s., Havlíčkova 5080/16, 586 01 Jihlava, IČO: 293 10 610

Výklad pojmů:

Návštěvník: Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která se v době provozu stěny buď přímo účastní vlastního volného lezení či jištění jiné osoby, nebo se zdržuje v prostoru lezeckého centra.

Odborný dozor (služba): Odborný dozor může vykonávat pouze osoba určená provozovatelem. Provozovatel výslovně upozorňuje, že služba nemusí mít nutně kvalifikaci odborného instruktora.

Odborný instruktor: Jedinec, který absolvoval akreditovaný kurz a získal kvalifikaci odborného instruktora pro lezení na umělých stěnách.

Prvolezec: Lezec, který leze na prvním konci lana, lano zapíná do karabin postupových jištění a je jištěn zdola jističem.

Druholezec: Lezec, který následuje ve výstupu nahoru prvolezce a je jištěn lanem shora.

Jistič: Osoba, která provádí jištění, čímž zabraňuje potencionálnímu pádu lezce.

Zásady a pravidla pro provozování aktivit v Lezeckém centru Wall street Tendon Jihlava a povinnosti návštěvníka:

1. Všichni návštěvníci stěny berou na vědomí, že lezení provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z provádění volného lezení na lezeckých stěnách. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že lezení a jištění při lezení je provozovatelem povoleno jen osobám, které byly řádně seznámeny a proškoleny s technikou lezení a jištění, a tyto techniky, včetně zachycení pádů, bezpečně ovládají. Všichni návštěvníci jsou povinni používat kvalitní a plně funkční lezecký materiál. Do prostoru lezecké stěny mohou návštěvníci vstupovat pouze po přezutí. Na lezení mohou používat pouze lezeckou obuv.

2. Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit na stěně povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, jakož i své schopnosti a zkušenosti s lezením, jištěním a všemi technikami s touto aktivitou souvisejícími. Provozovatel doporučuje osobám, které nemají s těmito aktivitami žádné zkušenosti nebo jsou začátečníky, provádět sportovní aktivity výhradně pod dozorem odborného instruktora provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.

3. Provozovatel zásadně nedoporučuje provádění sportovních aktivit volného lezení na stěně osobám se zdravotními potížemi, zejména s kardiologickými potížemi, se srdečními onemocněními, těhotným ženám apod.

4. Aktivita volného lezení na stěně je povolena pouze osobám, které předem uhradily vstupné podle platného ceníku. Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat do prostoru stěny a provozovat volné lezení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, provozovatel
je v této souvislosti oprávněn osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či návykové látky, vstup do lezeckého centra odepřít.

5. Každý návštěvník starší 15 let je povinen zapsat se při vstupu na stěnu do evidenční knihy a svým podpisem potvrdit seznámení se s provozním řádem. Na vyžádání provozovatele resp. osoby jím zmocněné (pracovníka recepce) je povinen též prokázat svou totožnost a věk předložením dokladu totožnosti či jiného identifikačního průkazu s fotografií. Provozovatel je oprávněn zapsat do evidenční knihy číslo a název dokladu, dle nějž ověřil totožnost a věk návštěvníka. Provozovatel je oprávněn evidovat a verifikovat pro svou potřebu souhlasy zákonných zástupců s tím, aby jejich děti provozovaly aktivitu lezení na stěně a prohlášení o převzetí odpovědnosti za osobu mladší 18 let.

6. Osoby mladší 15 let (dále jen „děti“) mohou provádět sportovní aktivity na stěně a volné lezení pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením. Zákonný zástupce dítěte či osoba, která za něho převzala odpovědnost písemným prohlášením, odpovídá za dodržování pravidel bezpečného lezení a odpovídá za jejich bezpečnost.

7. Osoby starší 15 let a mladší 18 let (dále jen „mladiství“) mohou provádět sportovní aktivity na stěně a volné lezení samostatně pouze v případě, že předloží provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte na stěně, a že za něho přebírá plnou odpovědnost. Jinak mohou mladiství na stěně provádět sportovní aktivity a volné lezení pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením.

8. Pokud má návštěvník jakékoliv pochybnosti o svých lezeckých dovednostech, je jeho povinností požádat provozovatele o vstupní instruktáž, kterou mu na jeho žádost poskytne odborný dozor (služba) provozovatele nebo odborný instruktor provozovatele.

9. Každý návštěvník je kdykoli povinen podřídit se pokynům odborného dozoru (služby) provozovatele. Návštěvníci mají na stěně k dispozici možnost zapůjčení kvalitního, bezpečného a plně funkčního sportovního vybavení výrobcem určeného k aktivitě volného lezení a toto vybavení jsou povinni používat v souladu s výrobcem stanoveným návodem k používání a doporučeními odborného dozoru (služby). Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.

10. Vedoucí kurzů jsou povinni před zahájením výcviku na stěně o tom informovat službu nebo provozovatele. Veškerou odpovědnost za účastníky kurzu přebírají jeho vedoucí. Vedoucím kurzu může být pouze osoba starší 18 let s příslušným oprávněním pro provozování kurzů na umělé stěně, která má uzavřenou smlouvu o provozování lezeckých kurzů s provozovatelem stěny.

11. Každý návštěvník je povinen dodržovat zejména tyto základní zásady a pravidla bezpečného volného lezení a sportovních aktivit
na stěně:

12. Každý návštěvník je dále povinen udržovat ve všech prostorech stěny čistotu a pořádek. Je povinen dodržovat zásady protipožární prevence a seznámit se s Požární poplachovou směrnicí vyvěšenou v prostorách stěny. V prostorách lezeckého centra je přísně zakázáno kouřit či konzumovat jiné návykové látky.

13. Provozování podnikatelské činností v celém areálu lezeckého centra je povoleno pouze se souhlasem provozovatele stěny.

14. Provozovatel či odborný dozor provozovatele je oprávněn kdykoliv vykázat z prostor lezeckého centra osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu nebo pravidel bezpečného volného lezení na stěně, a to bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup osobě, která se takovéhoto porušování provozního řádu či pravidel bezpečného volného lezení na stěně dopustila opakovaně.

15. Návštěvníci berou na vědomí a jsou upozorněni na skutečnost, že objekt stěny je v provozní době monitorován bezpečnostními průmyslovými kamerami, a to z důvodu kontroly dodržování provozního řádu a pravidel bezpečného volného lezení na stěně návštěvníky a ochrany bezpečnosti návštěvníků a dalších osob. Provozovatel garantuje, že záznam z průmyslové kamery uchovává pouze po nezbytnou dobu umožněnou mu zákonem a užije jej výhradně pro své účely. Provozovatel garantuje ochranu osobních údajů a dat návštěvníků.

16. Návštěvníci svým podpisem návštěvní knihy vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem stanoveným provozovatelem po dobu nezbytně nutnou k dosažení tohoto účelu.

17. Tento provozní řád je vydáván provozovatelem a je platný a závazný pro všechny návštěvníky stěny počínaje dnem jeho zveřejnění. Tento provozní řád je provozovatelem zveřejněn na webových stránkách provozovatele, současně je viditelně vyvěšen v prostoru recepce - vstupu na stěnu tak, aby měl každý návštěvník možnost se s ním seznámit. Tento provozní řád je rovněž nedílnou součástí návštěvní knihy stěny a každý návštěvník potvrzuje skutečnost, že se s ním seznámil, či měl možnost se s ním seznámit, svým podpisem v návštěvní knize, a to minimálně při první návštěvě stěny.

18. Provozovatel neodpovídá za škodu, kterou návštěvník způsobí sobě nebo jiným osobám při pobytu v lezeckém centru.

19. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tento vydaný provozní řád měnit a aktualizovat. Návštěvníci jsou povinni seznámit se s účinným provozním řádem.

 

Děkujeme všem lezcům a návštěvníkům Lezeckého centra Wall street Tendon  Jihlava, že v zájmu nejen své bezpečnosti, ale i bezpečnosti ostatních lezců, tento provozní řád dodržují.

Přejeme Vám příjemný pobyt v našem lezeckém centru.

Aktuální otevírací doba

Pondělí – Pátek 15 – 21 h

Víkendy a svátky 10 – 21 h

 

Ve všední dny otevřeme pro organizované skupiny po telefonické dohodě na tel. 608 823 181, 776 082 464 i mimo otevírací dobu.