Provozní řád

Provozní řád

Lezeckého centra Wall street Tendon Jihlava

Lezecká stěna provozovaná provozovatelem (dále jen „stěna“) je určena výhradně pro výcvik sportovní aktivity volného lezení (dále též jen „lezení“). Všichni její návštěvníci jsou povinni seznámit se s účinným provozním řádem a řídit se jím. Seznámení s tímto provozním řádem potvrzují návštěvníci svým podpisem provozního řádu při svém prvním příchodu na stěnu. Svým podpisem návštěvníci potvrzují skutečnost, že se s provozním řádem stěny a pravidly chování na stěně podrobně seznámili a že pravidla v něm obsažená akceptují a považují za závazná.

Stáhnout provozní řád lezeckého centra

 

Pokud Vám ještě není 18 let a chcete a chcete lézt v lezeckém centru, je nutné si nechat rodiči podepsat souhlas zákonného zástupce a přinést ho na stěnu.

Stáhnout Souhlas zákonného zástupce

 

Provozovatel: TREK team v.o.s., Havlíčkova 5080/16, 586 01 Jihlava, IČO: 293 10 610

Výklad pojmů:

Návštěvník: Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která se v době provozu stěny přímo účastní vlastního volného lezení či jištění jiné osoby nebo se zdržuje v prostoru lezeckého centra.

Odborný dozor (služba): Odborný dozor může vykonávat pouze osoba určená provozovatelem. Provozovatel výslovně upozorňuje, že služba nemusí mít nutně kvalifikaci odborného instruktora.

Odborný instruktor: Jedinec, který absolvoval akreditovaný kurz a získal kvalifikaci odborného instruktora pro lezení na umělých stěnách.

Prvolezec: Lezec, který leze na prvním konci lana, lano zapíná do karabin postupových jištění a je jištěn zdola jističem.

Druholezec: Lezec, který následuje ve výstupu nahoru prvolezce a je jištěn lanem shora.

Jistič: Osoba, která provádí jištění, čímž zabraňuje případnému pádu lezce.

 

Zásady a pravidla pro provozování aktivit v Lezeckém centru Wall street Tendon Jihlava a povinnosti návštěvníka:

1. Všichni návštěvníci stěny berou na vědomí, že lezení provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z provádění volného lezení na lezeckých stěnách. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že lezení a jištění při lezení je provozovatelem povoleno jen osobám, které byly řádně seznámeny a proškoleny s technikou lezení a jištění, a tyto techniky, včetně zachycení pádů, bezpečně ovládají. Všichni návštěvníci jsou povinni používat kvalitní a plně funkční lezecký materiál. Do prostoru lezecké stěny mohou návštěvníci vstupovat pouze po přezutí. Na lezení mohou používat pouze lezeckou obuv.

2. Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit na stěně povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, jakož i své schopnosti a zkušenosti s lezením, jištěním a všemi technikami s touto aktivitou souvisejícími. Provozovatel doporučuje osobám, které nemají s těmito aktivitami žádné zkušenosti nebo jsou začátečníky, provádět sportovní aktivity výhradně pod dozorem odborného instruktora provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.

3. Provozovatel zásadně nedoporučuje provádění sportovních aktivit volného lezení na stěně osobám se zdravotními potížemi, zejména s kardiologickými potížemi, se srdečními onemocněními, těhotným ženám apod.

4. Aktivita volného lezení na stěně je povolena pouze osobám, které předem uhradily vstupné podle platného ceníku. Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat do prostoru stěny a provozovat volné lezení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, provozovatel je v této souvislosti oprávněn osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či návykové látky, vstup do lezeckého centra odepřít.

5. Každý návštěvník starší 15 let je povinen podepsat při prvním příchodu na stěnu provozní řád a svým podpisem potvrdit seznámení se s provozním řádem. Na vyžádání provozovatele resp. osoby jím zmocněné (pracovníka recepce) je povinen též prokázat svou totožnost a věk předložením dokladu totožnosti či jiného identifikačního průkazu s fotografií. Provozovatel je oprávněn zapsat do provozního řádu číslo a název dokladu, dle nějž ověřil totožnost a věk návštěvníka. Provozovatel je oprávněn evidovat a verifikovat pro svou potřebu provozní řády, souhlasy zákonných zástupců s tím, aby jejich děti starší 15 let provozovaly aktivitu lezení na stěně, a prohlášení o převzetí odpovědnosti za osobu mladší 15 let.

6. Návštěvníci mladší 15 let mohou provádět sportovní aktivity na stěně a volné lezení pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za ně převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením. Zákonný zástupce či osoba, která za ně převzala odpovědnost písemným prohlášením, odpovídá za dodržování pravidel bezpečného lezení a odpovídá za jejich bezpečnost.

7. Návštěvníci starší 15 let a mladší 18 let (dále jen „mladiství“) mohou provádět sportovní aktivity na stěně a volné lezení samostatně pouze v případě, že předloží provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte na stěně a že za něho přebírá plnou odpovědnost. Jinak mohou mladiství na stěně provádět sportovní aktivity a volné lezení pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením.

8. Pokud má návštěvník jakékoliv pochybnosti o svých lezeckých dovednostech, je jeho povinností požádat provozovatele o vstupní instruktáž, kterou mu na jeho žádost poskytne odborný dozor (služba) provozovatele nebo odborný instruktor provozovatele.

9. Každý návštěvník je kdykoli povinen podřídit se pokynům odborného dozoru (služby) provozovatele. Návštěvníci mají na stěně k dispozici možnost zapůjčení kvalitního, bezpečného a plně funkčního sportovního vybavení výrobcem určeného k aktivitě volného lezení a toto vybavení jsou povinni používat v souladu s výrobcem stanoveným návodem k používání a doporučeními odborného dozoru (služby). Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.

10. Vedoucí kurzů jsou povinni před zahájením výcviku na stěně o tom informovat službu nebo provozovatele. Veškerou odpovědnost za účastníky kurzu přebírají jeho vedoucí. Vedoucím kurzu může být pouze osoba starší 18 let s příslušným oprávněním pro provozování kurzů na umělé stěně, která má uzavřenou smlouvu o provozování lezeckých kurzů s provozovatelem stěny.

11. Každý návštěvník je povinen dodržovat zejména tyto základní zásady a pravidla bezpečného volného lezení a sportovních aktivit na stěně:

 • Dodržovat zásady bezpečného volného lezení. Návštěvník je povinen se před lezením navázat na jistící lano, a to uzlem dle doporučení UIAA – tedy protisměrným osmičkovým uzlem. Je zakázáno navazovat se na lano pomocí uzle a karabiny s jednoduchou pojistkou zámku nebo pomocí dračí smyčky.
 • Při lezení se bezpečně jistit. Je zcela zakázáno sólové lezení. Tzv. bouldering (sólové lezení bez navázání na lano) je povolen jen na vyznačených boulderech a pouze s využitím dopadišť.
 • Před lezením jsou návštěvníci povinni se vzájemně manuálně a vizuálně zkontrolovat. Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, návštěvník je povinen zapnout jistící bod nejpozději ve výši svého pasu.
 • Je zakázáno používat lano kratší než 30 m. Je zakázáno k jištění používat osmu.
 • Je zakázáno při výstupu odbočit z linie zvolené cesty, pokud by tím jakkoliv omezil ostatní účastníky lezení na stěně. Na jedné výstupové linii je zakázané současné lezení dvou či více lezců. Je přísně zakázáno jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového a koncového jištění.
 • Druholezec je povinen lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během lezení odepínat a ukončit výstup v místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová nebo jedno koncové jištění.
 • Jistič je povinen věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou dobu výstupu i sestupu (spouštění) jištěné osoby, je povinen povolovat či dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizoval délku případného pádu jištěné osoby, je povinen zachytit pád jištěné osoby tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce, ostatních návštěvníků či třetích osob, nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či jiných horolezeckých pomůcek. Je zakázáno dobírat druholezce ze slaňovacích či jiných kotevních bodů stěny. Jistič vždy jistí ze země a ve stoje. Je zakázáno dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění apod.
 • Spouštění jištěné osoby musí probíhat plynule a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi další návštěvníci či osoby pohybující se v prostoru stěny. Při spouštění s kyblíkem je jistič povinen oběma rukama svírat pramen bržděného lana pod kyblíkem.
 • Je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou či jistí jinou osobu.
 • Je zakázáno upravovat stávající cesty, toto je možné pouze na základě předchozího souhlasu provozovatele.
 • Každý návštěvník je povinen ohlásit odbornému dozoru (službě) neprodleně jakékoliv zjištěné technické závady na lezecké stěně včetně uvolněného chytu, jistícího prostředku a na tuto skutečnost upozornit i jiného návštěvníka, který má záměr do narušené cesty nastoupit.
 • Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky, v případě výskytu úrazu je povinen poskytnout zraněnému první pomoc a neprodleně přivolat lékaře či odborný dozor, který jej přivolá.
 • Odborný dozor (služba) má k dispozici lékárničku pro poskytnutí první pomoci, odborný dozor je povinen zaznamenat vzniklý úraz do knihy úrazů včetně poznamenání údajů případných svědků vzniku úrazu.
 • Každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného lezení a sportovních aktivit v lezeckém centru, je povinen porušující osobu upozornit na povinnost dodržování pravidel bezpečnosti. V případě, že toto upozornění nepovede k nápravě, je povinen upozornit na toto jednání odborný dozor (službu).
 • Neúměrně dlouhé pády (na „efekt“) nejsou povoleny.
 • Rodiče odpovídají za své děti během celé návštěvy lezeckého centra.
 • Každý návštěvník odpovídá za svůj lezecký materiál (sedák, lano, jistící prostředek, atd.).

12. Každý návštěvník je dále povinen udržovat ve všech prostorech stěny čistotu a pořádek. Je povinen dodržovat zásady protipožární prevence a seznámit se s Požární poplachovou směrnicí vyvěšenou v prostorách stěny. V prostorách lezeckého centra je přísně zakázáno kouřit či konzumovat jiné návykové látky.

13. Provozování podnikatelské činnosti v celém areálu lezeckého centra je povoleno pouze se souhlasem provozovatele stěny.

14. Provozovatel či odborný dozor provozovatele je oprávněn kdykoliv vykázat z prostor lezeckého centra osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu nebo pravidel bezpečného volného lezení na stěně, a to bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup osobě, která se takovéhoto porušování provozního řádu či pravidel bezpečného volného lezení na stěně dopustila opakovaně.

15. Návštěvníci berou na vědomí a jsou upozorněni na skutečnost, že objekt stěny je v provozní době monitorován bezpečnostními průmyslovými kamerami, a to z důvodu kontroly dodržování provozního řádu a pravidel bezpečného volného lezení na stěně návštěvníky a ochrany bezpečnosti návštěvníků a dalších osob. Provozovatel garantuje, že záznam z průmyslové kamery uchovává pouze po nezbytnou dobu umožněnou mu zákonem a užije jej výhradně pro své účely. Provozovatel garantuje ochranu osobních údajů a dat návštěvníků.

16. Návštěvníci svým podpisem provozního řádu vyjadřují souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 za účelem evidence po dobu nezbytně nutnou k dosažení tohoto účelu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět zasláním emailu na lezeckecentrumjihlava@seznam.cz.

17. Tento provozní řád je vydáván provozovatelem a je platný a závazný pro všechny návštěvníky stěny počínaje dnem jeho zveřejnění. Tento provozní řád je provozovatelem zveřejněn na webových stránkách provozovatele, současně je viditelně vyvěšen v prostoru recepce – vstupu na stěnu tak, aby měl každý návštěvník možnost se s ním seznámit.

18. Provozovatel neodpovídá za škodu, kterou návštěvník způsobí sobě nebo jiným osobám při pobytu v lezeckém centru.

19. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tento vydaný provozní řád měnit a aktualizovat. Návštěvníci jsou povinni seznámit se s účinným provozním řádem.

Děkujeme všem lezcům a návštěvníkům Lezeckého centra Wall street Tendon Jihlava, že v zájmu nejen své bezpečnosti, ale i bezpečnosti ostatních lezců, tento provozní řád dodržují.

Přejeme Vám příjemný pobyt v lezeckém centru !!!

V Jihlavě dne 1. dubna 2024